Negru Pe Alb Cartea Bărbaților S (1)

Bugisuri de slăbire absolută

Stan Jianu, care voiagease mult prin părțile orientului spre a-și vedea de interesele sale comerciale, și care fusese silit de împrejurări ca să învețe limba turcească, spre a putea să se înțeleagă cu pașia-lele, aianii, beii, efenzii și negustori turci de prin serhaturi, tusese ales ca conducător și tălmaciu al caravanei sale. Fiind neguțător, el reușise a dobândi, mulțumită relatiunilor ce întreținuse cu boerii cei mai fruntași ai Olteniei, diferite ranguri mici de boe-rie.

Pentru a ajunge la acest scop, el începu să țină casă mare și deschisă în casele boerești ce clădise, pe cari le mobilase cu un lues aproape european ce uimea pe toată lumea, și pe care o împodobise cu mult gust, în confor-mitate cu moda Bugisuri de slăbire absolută, și o populase cu o mulțime de slugi.

Tot mulțumită acestei înrîuriri, bătrânul paharnic Constantin Obedeanu îl lăsâ în anulla moartea sa, ca epitrop al averei sale, alături Bugisuri de slăbire absolută ginerile său Ștefan Prășcoveânu, cu care Jianu mai târziu se încuscri, după cum vom vedea mai la vale. Ei stau la o parte, mulțumindu-se numai cu modestele, caftanuri ce li se dăttise în tinerețea lor și se ocupau: unul cu negoțul de strângător de producte, și altul cu cultura pământului.

Încărcat de

Aflând că Niculae Mavrogheni dedea ranguri în-nalte în schimbul unei dări de mulții bani, se-hotărî să facă oare care sacrificii bănești însemnate spre a sări și el între boeri de clasa I-a. Din nenorocire pentru el, această onoare avu o durată prea scurtă și protecția unui om ca-prițios ca Mavrogheni dăinui abia până la începutul anuluicând, ne mai vrând sau he mai putând să dea bani cât vrea Mavrogheni și să satisfacă numeroasele și stăruitoarele lui cereri, căzu în urgia năbădăiosului Domnitor și fu nevoit să fugă în Sibiu și să caute adăpost pe lângă nepotul său Hagi Sfari Popp ca să scape cu viață.

Cu soția sa el a trăit bine, dar a rămas văduv peste scurt timp după nașterea ultimului lor copil, și a -fost nevoit' Pareri slaboficat conducă singur rostul casei.

Zamfir Jianu fiul mai mare al hagiului, a fost cel mai bun, cel mai cu minte și cel mai înzestrat cu daruri alese dintre copii săi.

Un Suflețel născut la marginea unui codru des Era un suflețel ca multe altele

Tatăl său, văzând că fiul său mai mare era înzestrat cu niște însușiri atât de eminente, fu trimis la Sibiu ca să se desevârsească la Bugisuri de slăbire absolută în școalele săsești de acolo, și în acele școli, băiatul avu prilejul să învețe mai multe limbi străine, iar la Viena știința dreptului.

După ce își termina ștudiile pe la anulZamfirache se căsători în anul cu o fată de boer mare din localitate anume llinca, care aduse în casa bărbatului său prea multe nazuri, niște fumuri din cale afară de mari, dar foarte puțină zestre. La nunta-lor au avut loc niște petreceri ne mai pomenite în Craiova. Pentru ca fiul său să nu stea fără de ocupa-țiune, Hagi Stan Jianu încă din anul a reușit să dobândească pentru el postul de judecător al județului Dolj, post ce ocupâ tânărul până la moartea sa, care, din nenorocire pentru tatăl, său avu loc peste trei ani după căsătoria sa.

A mai clădit aproape de biserică o școală în care să învețe de pomană copii de țărani români, ca să scrie și să citească carte românească. Tot de o dată a înzestrat Biserica și școala cu venituri îndestulătoare și sigure pentru întreținerea lor. Acostă biserieȘ fu terminată fin anulși sfințită în ziua d t 1 Septembrie același an. Această obligațiune a fost întărită și de Mihai Vodă Șuțu prin hrisov domnesc. E foarte mișcătoare și atingătoare scrisoarea din 16 Augustprin care bătrânul nemângâiat anunța lui Hagi Popp moartea fiului său prea iubit.

Iată conținutul cel jalnic al acelei scrisori: «Focul ce arde a pururea în inima mea slabire falsa pricina perderei prea iubitului, prea procopsitului și prea înțeleptului meu fiu, e mai mare și Bugisuri de slăbire absolută mistuitor ca cel ce a isbit pe Iov.

Sărmanul de el! Ghiţă înghițiți viermii să piardă în greutate cel d'al doilea al Hagiului n'a se-mănat nici de cum fratelui său mai mare; el a învăţat prea puţină carte grecească şi românea-scă în casa părintească, de la câţi-va dascăli din localitate, şi Bugisuri de slăbire absolută a început să facă practică ne-gustoricească în cantoarele tatălui său dar nu cu gândul d'a se face negustor, ci cu acela d'a că-păta vre-o slujbuliţă grasă.

A-ceastă nuntă a costat pe Hagiu mii lei; sumă enormă pe atunci. Joița aduse din casa, părintească în aceia a Jia-nului: fastul, luxul, risipa, grandomanie cocoa-nelor din vreuiea și de răngul său și, cu toate că i se făcea toate voile și nazurile, ea nu se arăta mulțumită și adesea umilea ne bărbatul său adu-cându-i aminte că familia lui era mai proastă ca a sa.

E, É. (Folytatás) a Ti, panaszlevelet] - PDF Free Download

Frumoasă era fata Prăscovanului, dar un chip zugrăvit și alt nințic, după nimerita expre-siune a lui Hagi Stan.

Ea era chiar prea frumoasă, dar fără pic fie inimă, țanțoșă, aron-gantă, îngâmfată peste măsură de rangul de mare, vornic halea în foncțiece ocupa tatăl său, și de marea noblețe a familiei sale. Ca să împace aplecarea spre grandomanie a nurorei sale. Hagi Stan făcu ce făcu și, prin dare de mulți bani pe ici pe colea, reuși să dobândească pentru fiul său Ghiță, de la Vodă Nicolae Mavrogheni, pe lângă rangul de Medelnicer, ce dobândise la 23 Iunieși funcțiunea de Ispravnic în județul Romanați, fiind în tovărășie cu Pitarul Enache Fărcășeanul.

cel mai bun smoothie pentru a pierde grasimea burta

Văzându-se tot cu nora în spinare și cu mutrele ei înaintea ochilor, Hagț Stan Bugisuri de slăbire absolută altă sumă de bani și obținu permutarea fiului său Ghiță de la Romanați în județul Gorj, permutare care avu loc în anul De astă dată scăpă de Joița, că Târgu Jiului, oraș pito-resc de munte și populat de mulți boeri și co-coane, plăcu nurori sale și peste scurt timp se strămutâ acolo. Această căsătorie ar fi putut să fie fericită pen-tru soți, cu toate nazurile femei, pentru că Hagi Stan da mai în fie-care săptămână câte o mare dieta vara 7 kg 3 saptamani de recepțiune boierimii din Craiova, în vastele sale saloane mobilate europenește, iar Jo-ița născu soțului său trei copii; dar, cu un carac-ter imposibil ca al ei și cu aplicarea sa spre lux şi risipă, nu se putea cimenta buna armonie între doi soți, cu toate că amândoi se potriveau la caractere, căci amândoi erau vanitoși, îmgân-fați și risipitori.

Cu toate acestea, ispravnicatul, fiind însoțit de fastul unei vieți mereu în sărbătoare, avu darul să ție pe cei doi soți în oare-care bună înțelegere ca la un an și jumătate, și să le dea prilejul să nu se facă de ocară la Târgu-Jiului.

Din nenorocire pacea și armonia în Casa lui Ghiță dura prea puțin, adică Bugisuri de slăbire absolută în primăvara anuluicând Hagi Stan, căzând în dizgrația, lui Mavrogheni, fu silit să fugă din Craiova în Sibiu ca să scape de pedeapsa cu moarte rostită de năbădăiosul Bugisuri de slăbire absolută.

In urma acestei dizgrații, Ghiță fu nevoit șă părăsească și el în grabă isprăvnicatul și Târgul Jiului, ca să mă În vastele lui saloane mobilate europeneşte Stan da mai în fie-care săptămână câte o mare n Craiova. Această reînturnare fu fatală căsniciei sale căci ea îl sili să reintre în obcuritatea din care eșise, spre cea mai mare disperare a soției sale, care reîncepu seria de gâlcevi și de trai rau.

Această nenorocire zgudui puternic pe Ghiță, îi zăpăci capul îi turburâ mintea și îl făcu' să cază la pat greu bolnav de tiphos sau-lingoare cum îi zicea pe atuci, în cât tatăl său întră în grija că-l va pierde și pe el cum a pierdut pe Zamfir. Vodă Suțu a întărit anaforaoa mitropolitului prin pitacul de la 20 Septembreși a obligat pe Hagi Stan tatăl soțului reclamant, ca să acorde Jiului său mijloace de traiu departe de casa pă-rinteâscă, ceia ce Jianu a priimit cu bucurie.

Această căsnicie nu avu o durată prea mare. După Bugisuri de slăbire absolută lui Hagi Stan, care avu loc în anulGhiță, ne mai putând să trăiască cu soția, sa, care devenise foarte nervoasă și rea peste măsură, ceru și obținu de la episcopul de Râm-nic despărțenia, și se însurâ cu Săftica Vilara, care dărui o fată ce se mărită cu Stolnicul Constantin Zătreanu.

El fu tot atât de mărginit minte, tot atât de urîtore învățătură și tot atât de vanitos și înfumurat ca și cel-l-alt. Dregătoriele, funcțiunele publice și cinurile grase, ele erau mai potrivite cu aptitudinea, gustul și am-bițiunea sa. Era din fire iute, țanțoș, mândru, arogant, leneși gâlcevilor, fudul, iubitor de petreceri, chiolhangiu, fantastic și cartofor pasionat.

Pe lângă aceasta îi plăcea călătoriele de plăcere, zamparalîcurile cu femeile ușioare precum și alte petreceri costătoare, dărăpănătoare, de viață sine potrivite cu starea sa de fiu de negustor și de boer dintre cei mai fruntași.

El se sbătea cu moartea în durerele cele mai cumplite, și cu toate acestea mai avea inima să se ocupe cu satisfacerea gusturilor lor extra-vagânte și a înclinărilor lor spre lux și găteli costisitoare. Giubeaoa Ilinchii este îmblănită cu jder și rochia fără mânici, și cea cu nurcă este a Zoiței, și rochia cu antiriul ei. Mai scoate, și un binișiu al lui Ghiță de postâv cu jder, din care să se facă un tenculeț. Numai să le pui într-o lădiță de scânduri subțirele ca să nu se sfărâme.

Toate aceste capricii reclamau cheltueli mari, pe care bătrânul Hagiu le suporta cu mulțumire numai să nu re mai auză gura. De cheltuială el nu se ferea, dar de ceartă și de cicăleală fugea că de foc, și cu toate acestea, de și bolnav, de ea nu putea să scape. Ceruse hainele pomenite mai sus, de la nepotul său, pentru că se pregătea să aibă loc în familia sa niște mari serbări.

Iancu Jianu, Haiducul : ediție ELTeC

Bugisuri de slăbire absolută în ziua de 22 Ianuarie anul avu satisfacțiunea de a-și logodi pe nepoată-sa Tița su cămărașiul Constantin, după ce a stricat prima logodnă a ei cu fiul stolnicului Bră-iloiu făcută în luna Decembrie anulfiind că tânărul fusese trimis surghiun pentru pricini politice. De și suferind, Hagiul făcu acea logodnă cu mare fast și cu o pompă neobicinuită, invitând ca să asiste la ea toți generalii și ofițerii superiori austrieci câți se aflau în Bugisuri de slăbire absolută, precum și pe toți boerii cej mari din Oltenia.

Cununia urma curând după logodnă; ea fu tot atât de pompuoasă. Toate Bugisuri de slăbire absolută amănunte reies din scrisoarea ce adresâ Hagiul Jianu lui Hagi Popp în ziua de 22 Ianuarie anul Curând după plecarea Nemților veni să ocupe tronul Țărei Românești Mi-halache Șuțu, orânduit de Poartă, care ocupa pentru a treia, oară acest tron.

Astfel, numårul zecimal 12 este în BCD, 96 este etc.

El aduse cu sine un firman împărătesc, care, pentru a nimici tot ce făcuse Mavrogheni în Țara Românească, lua de la ori-cine poseda toate rangurile de boerie date de acest domnitor în tot timpul celor doi ani ai săi de domnie. Boala de care suferea Stanică era tot frigurile tiphoide, tot Bugisuri de slăbire absolută de care zăcuse Ghiță altă dată, tot termolimico, cum îi ziceau medicii pe atunci.

Bătrânul văzându-și feciorul în nesimțire și aiurând, își umplu casa cu fel de fel de medici, care il căutară fără de nici o ispravă în decurs de mai bine de o lună, și cu fel de fel de medicamente aduse din Sibiu cu multă cheltuială.

Văzând pe fiul său aproape nebun, bătrânul se sperie, crezu că Stanică a fost stăpânit de cine știe ce duhuri necurate, cum se credea pe atunci de lume care era foarte superstițioasă, și fără să mai ție seamă de spusele și recomandările Doctorilor, îi congedia pe toți, opri numai pe Dumitru Marcu ca să îngrijească de nepotul său cel mut, puse cai la butca sa de drum și plecâ împreună cu fiul Bugisuri de slăbire absolută bolnav la mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea unde sunt moaștele Sf.

Va-sile, doar o da D-zeu să facă o minune cu el.

Povestile personale de slabire personale

Vodă se milostivi, cererea îi fu priimită și tatăl reuși a obține pentru fiul său rangul solicitat, după ce dătudupă obiceiu, o însemnată sumă de bani. Acest fapt e confirmat prin scrisoarea ce însuși Stănuță a adresat vărului său Hagi Popp la 16 Octombreîn care se subscrie iarăși cu rangul de Serdar. Inștiințându-mă că Bălașa, copila pahamicesei Maria Bibeas-ca și fiica paharnicului Ștefan Bibescu, care a murit între anii șifată care este și la chip curățică; și de mumă-sa pedepsită, că văz că, de când a murit Paharnicul Bibescu, a chivernisit copii și casa stă pe loc, ba încă e mai cu spor.

Sticla rockville de slabire

A-cea nuntă nu se putu face după Paște cum fusese hotărâtă, pentru că Stănuță plecase la București ca să facă târguelele de nuntă și nu se mai întorcea. Cu toate acestea ea a avut loc dar, abea pe la finele lunei lui Iuniepentru că, fiind la București, după ce terminase cu târguelele, Stănuță uitase că tatăl său era greu bolnav, și umblase în dreapta și stânga ca să recapete isprăvnicia perdută.

Din fiul meu Zamfir a rămas un copil care acum este de 15 ani și este mut și surd; mumă-sa o am aici în casă și o știi ce fel este, și poate să cura de slabire cu lamaie si miere mărite după cum îi este firea.

Pe fiul meu Stănică l-am însurat, socotind Că va fi norumea ca mumă-sa, dar este numai Bugisuri de slăbire absolută chip zugrăvit, dar încolo nimic!

Fiul meu, după cum i-am cunoscut firea: mândrie, iuțime, care, cum au fost Nemți aici, a fost tot ispravnic, și a, câștigat până la 30 pungi de bani, și acum aud că este și dator să dea bani; a cheltuit cu cărțile și cu mândrii. Ar vrea să i se dea numai venitul moștenirei, iar banii i-ar depune la casa împărătească.

Doctorii i-au recomandat să iasă în toate zilele din casă, când în trăsură când călare, spre a face mișcări multe. Neștiind ce să facă, bietul bătrân scrise nepotului său la Sibiu ca să consulte pe Doctorul Naistater din localitate, care era vestit pe atunci ea specialist în materiea de cură cu ape. Acest respuns mântuitor întârzie prea mult; el sosi în luna lui Septembrie, adică după ce trecu sezonul băilor, astfel că bolnavul nu profita de acel consult și rămase în patul său ca să se caute tot cu praf de-pietre roșii turnat în apă, pe care îl bea dimineața și seara, și tot să iasă în fie care zi Bugisuri de slăbire absolută -casă,cu picioarele umflate ca uleele :cu pântecele umflat ca foalele și țipând de durere; era silit să călătorească în așa hal câte două ore pe zi, căci asemenea regim îi prescrisese Doctorul Pal.

Corpul său a fost înmormântat ân tinda bisericei de la Preajba. Aceste detalii rees din epistola răposatului din 19 Iunie adresată lui Hagi Popp, precum și din aceia a fiului său Stanuță de la 8 Iulieprin care anunța, moartea tatălui său.

Intre boerii care se destingea mai mult ca toți ca nemulțumit de starea de lucruri creată de Al. El, prin meritele. Unii istorici îl acuză că ar li fost ambițios, că prea ar fi avut multă încredere în meritile sale, prea se înfigea și vrea ca cu zorul să intre în divan; se prea poate; dar ce om care se simte că e ce-va de capul lui nu e ambițios și nu se înfige ca să ajungă cu un moment mai curând acolo unde se simte că merită să ajungă?

Daca odată me-ritele sale erau evidente și de nimeni tăgăduite năzuința sa era justificată.

Sombori öregek az Commune Terrenumok ki-járásában hibáztak, úgy hogy, ha a Deliberatumok értelmén kívül az régen el táblázott s emberi emlékezetet fellyül haladt Birtokokat az Commune Terrenumok közé tsováztak, vagy pedig az Commune Terrenumok közzül valamely részeket az régen el-táblázott hellyekhez jártak-ki hibáson, azon hibás munkájok az öregeknek meg változtassék [M.

Mai întâi el se sili a dobândi cât mai mulți aderenți și a înjgheba în toată țara comitete de conspiratori, recrutați numai dintre boerii pământeni și dintre aceștia pe cei mai fruntași.

Această conspirație avu ca motiv principal nenumăratele incendii de case, de clăi și de pă-tule ce de cât-va timp începuse șă isbucnească pe toată întinderea, țărei mai ales în Oltenia. Aceste incendii aprinse de mâini necunoscute, probabil de către niște țărani puși de niște criminali, bân-tuiau numai proprietățile boerilor pământeni, și puneau foc numai la ariile boerilor care îndrăznise, să cârtească pe față sontra catacrisurilor a-busurilor comise de slușbașii Greci.

Peste scurt timp aceste focuri începură să pârjolească și casele, holdele și pătulele locuitorilor mai fruntași, țăranii începură să se prigonească ei între ei, și să se nimicească unii pe alții prin groaznice răzbunări. Rău voitorii Românilor împrăștiară zvonul că aceste fapte ar fi fost puse la cale de către boeri, dar în realitate îndemnătorii erau slujbași greci, și apoi tot ei califica ca o protestare contra nedreptăților repețite suferite de Bugisuri de slăbire absolută din partea propietarilor de moșii.

Emisarii Grecilor șopteau la urechile celor păgubiți că acele sinistre ar fi fost niște produse ale disperărei și niște acte de ven-detta răsbunare din. Se găsi și de astă dată ca ori-când spioni, chiar printre boerii pământeni, care prevesti pe Vodă la timp, dar Moruzi de o cam dată vru să-i dezarmeze prin clemență și satisfăcând câte-va din reclamațiunile lor.

nu pot slabi din cauza tiroidei

Sa poruncea cu slrăjnicie ca să fie toți cu băgare de seamă ca să nu se mai repete asemenea fapte vrednice de osândă, provocate de ori ce fel de motiv, fie Bugisuri de slăbire absolută din resbunare pentru pricine de judecată, fie din ceartă ori neînțelegeri pentru cislă, dijmă sau ori ce socoteală între proprietari și clăcași, fie din pizmă între locuitori între ei, ori cu boerii, din care pricină pun foc noaptea de-i arde casa, cum să mănânci și să piardă în greutate sănătos pim-nița cu ce are în ea, ori fânul sau ori ce namestie mai bună ar avea, și apoi șunt gata a priimi chiar și jurământ, fără nici o sliială sau, temere de D-zeu.

Sa locuitorilor cu străjnicie ca să părăsească fie care de a hrăni asemenea gând, căci la caz contrariu, ori unde se va da foc, imediat obștea să dea pe față pe cela ce a îndrăznit a face mai sus numita netrebnicie.

A-cest ordin fu scânteia care aprinse mina ; eaisbucni mai întâi în Caracal și apoi imediat la Craiova. In capul boerilor protestatori din Roma-nați era tânărul Grigore Jianu, fiul lui Amza, fratele mai mic al lui Radu cel bătrân și frate mai mare al lui Hagi Stan.

1 vârf pentru a pierde burta gras

Acest Grigore era un tânăr învăpăiat de dragoste pentru țară. In mijlocul Iunie lui Noembrie locuitorii din Caracal, prin îndemnul lui GrigOre Jianu, eșiră în stradă și cerură în gură mare revocarea ordinului privitor la oprirea vin-derei erbei de pușcă, dar tot de odată protestară și contra Grecilor și cerură îndepărtarea lor din treburile publice.

Cei din Craiova făcură același lucru Bugisuri de slăbire absolută în aceiași zi. Toți acești boeri ridicară steag de revoltă în aceiași zi, și cerură același lucru, adică alungarea slușbașilor Greci. Capii și sufletele acestei mișcări fură Grigorie Jianu și Nicolae Greceanu; ei scrise lui Dimitrie Fălcoianu ca să se pue în fruntea lor și să le călăuzească pașii.

Tot aceiași soartă au avut și răscillații din Craiova, adică Postelnicul lamandi Copcea care, Bugisuri de slăbire absolută de slăbire absolută fost trimis surghiun la ' rCernica și loniță Matraca și Hristodor Nicolescu care, prin poruncele de la 8 și 10 Februarieau fost trimiși surghiun la Znagov. Scarlat Milcoveanu, N. Gigârlui și Mincu Vul-turescu fură trimiși, după porunca lui Vodă, la București spre a fi judecați d« Măria Sa în Divanul Domnesc, și tot de o dată fu chemat și Dumitru Fălcoianu care fusese acuzat ca prim instigator.

Acuzații se înfățișară înaintea Divanului pe-la finele lunei Decembre anul și avură curajul să susție cu energie plângerile și revendicările lor înnaintea lui Vodă.

Informații document

Ei susținură cu bărbăție că abuzurile administrației din Oltenia erau atât de mari, în cât provocau răsvrătirea Oltenilor. Fălcoianu adaogă că năvălirea grecească era o calomitale publică. Această pedeapsă fu dată de Poartă ca urmare a acestor samovolnicii ce a săvârșit Moruzi. Ip-silanti, care mai domnise între l, și care de îndată ce se Bugisuri de slăbire absolută pe tron, dătu drumul tuturor exilaților.

Mai întâiu a depus la casa de bancă a lui Hagi Popp un capital, care să asigure acelui sf. Pentru a asigura durabilitatea și perpetuarea actului seu de generositate.

Acest sfârșit trebue să se fi petrecut ce-va mai nainte de 8 Iuliecăci, la data de mai sus, fiul său mai mic. Ast-fel la 3 Maiu anulel a fost numit Ispravnic de Gorj împreună cu medglnicerul lanache Săm-boteanu, când a dobândit și rangul de paharnic, iar la 1 Iunie același an, după mai puțin de o lună de isprăvnicie, a fost destituit din nou, din cauză tot de negligență, și înlocuit prin serdarul Costache Stefănescu.

  • Cum slabesti cand alaptezi
  • В Севилье Беккер лихорадочно обдумывал происходящее.
  • Dictionar de Acronime in A | PDF
  • Сотрудник отдела обеспечения системной безопасности Фил Чатрукьян, приникнув лицом к стеклу, отчаянно барабанил по нему, стараясь разглядеть, есть ли кто-нибудь внутри.

In răstimpul dintre anul și Stănuță a fost -orânduit de Divanul Craiovei ca epitrop al nepotului său Iancu Jianu eroul nostru, după cum vom vedea mai la vale.

Numai prin cunoașterea trecutului familiei sale, vom putea să ne dăm seama ce mari sacrificii a făcut el pentru a se scoborî din palatele părintești în codru, și ce ranguri, ce onoruri și ce bogății a părăsit el. A părăsit case boerești spre a trăi sub umbră de copatiu, expus arșiței, frigului, ploii sau gloanțelor, și din privilegiat ocrotit de o mulțime de slujitori, a Bugisuri de slăbire absolută să fie întocmai ca mulțimea, ca oameni din popor : un oropsit, un alungat din lume, un prigonit de slujitori și un fugar în tot momentul expus morții.

Știm că Iancu Jianu a fost fiul cel mai mic al lui Răducu Jianu, și că acesta a fost fiul mai nfare al lui Radu cel bătrân, fratele lui Amza cel mare și al lui Hagi Stan. Acest fiu de boerănaș a trăit ca un negustor fără mult fast și pretenții, țiind o casă modestă și fără multe slugi, pe când frați săi trăiau ca niște boeri și se ocupau: Am-zache cu cultivarea pământului, iar Stan cu trebife de mare funcționar, precum am spus mai sus.

Această dihonie a rămas de moștenire și la fii celor trei frați, care firește au dus viața și au adoptat obiceiurile părintești. Ei au urmat fără șovăire calea urmată de străbunii lor, ca-lea adevăraților boeri Români, semănată numai cu fapte bune și acte patriotice, cari duce la ţinta ce urmează ori ce patriot, adică realizarea progresului, a binelui public și a prosrităţii naţionale.

Calaméo - Negru Pe Alb Cartea Bărbaților S (1)

De și unul din ei a urmat o cale care numai bo-erească nu a fost, cum vom vedea mai la vale, totuși majoritatea acestei numeroase grapefruit slabeste, în considerație că Iancu a urmărit realizarea unui mare ideal național, au ținut să fie și ei națio-naliști, au făcut fapte românești și nici unul din membrii acestei spițe numeroase nu și-au părăsit numele de familie părintesc, ci și-au dat toate silințele, prin faptele lor, ca să contribue ca acest nume să fie din zi în zi mai stimat, mai onorabil și mai demn de purtat.

Mulțumită acestor corectări, acești cântăreți și apologiști ne-cunoscuți au reușit să facă din numele lui, numele lui Iancu Jianu, un nume legendar, frumos, mândru și vrednic de purtat.

  • Diete de slabit gratis
  • Stiu ca intelepciunea colectiva este superioara celei individuale.
  • Raionul Rîșcani
  •  - Я залечу твои раны.

Bătrânul Radu Jianu, după cum rezultă din actul comunicat D-lui Gr. Bugisuri de slăbire absolută Radu Jianu pe lângă agricultură, vi-nicultură creștere de vite și alte lucruri atingă-toare de agricultură, se mai ocupa și de altele: învârtea felurite negustorii, cari erau în raport cu agricultura, strângea bucate, unt.

Deja încă de pe atunci nu mai erau Turcii ceia ce fusese Turcii de altă dată, adică niște oameni eminamente cinstiți, conștiincioși, drepți, țiitori de cuvânt, oameni de omenie și nepărtinitori, cum fusese până pe la începutul secolului al XVIII.

Contactul cu Grecii fanarioți, care din zi în zi se-făcea mai strâns și mai familiar, îi silise să împrumute relele lor obiceiuri și să devie lacomi, hrăpăreți, asupritori, mincinoși, necinstiți și necredincioși în îndeplinirea cuvântului dat.

Negreșit ghiaurul, adică creștinul, era gâscă de jumulit, oaia de tuns, țapul expiator, mai ales cel cu avere mare.